การสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว "โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ"


08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.

ชมวีดีทัศน์การจัดการกากอุตสาหกรรม

09.30 – 10.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนา
-   กล่าวรายงาน
โดย   นายพสุ  โลหารชุน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

-   กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการจัดการกากอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปีข้างหน้า
    โดย    นางอรรชกา  สีบุญเรือง               
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เชิญถ่ายภาพร่วมกัน            

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.

บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย”
โดย    นายจุลพงษ์  ทวีศรี
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

11.30 – 12.00 น.

บรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535”

โดย  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

เสวนาเรื่อง “การให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม”
โดย  -  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-  อุตสาหกรรมจังหวัด
-  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ประธานกลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
ผู้ดำเนินรายการ นายภัทรพล ตุลารักษ์