เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการขออนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรม

คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
วิธีการกำจัดอื่นๆ

ลักษณะกากอุตสาหกรรมและวิธีกําจัดสำหรับโรงงานแต่ละประเภท